ردپای شیطان

ای فرزندان آدم!مگر با شما عهد نبستیم که شیطان را نپرستید؟زیرا که او دشمن آشکار شماست.(یس/آیه60)

مهر 90
1 پست
خرداد 90
3 پست